SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Divendres, 28 de juliol del 2023
Memòria de Sostenibilitat 2022
a63b3e751277832a63fe10211f8424c81f7357a3

Aquesta Memòria de Sostenibiltat és un resum dels aspectes tècnics, operacionals i corporatius més rellevants de l’any 2022, així com els plans de futur més immediats. Totes les dades que es mostren són pròpies i s'han tractat amb transparència i rigor.