SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Valorització

L'activitat principal és la valorització energètica de residus amb recuperació d'energia mitjançant un procés de tractament tèrmic.

 
Fonament

La DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus, és la vigent com a directiva marc de la gestió dels residus a Europa.

En l'article 3, Definicions, la valorització es defineix com:

17) «reciclatge»: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de nou en productes, materials o substancies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que es vagin a usar com combustibles o per a operacions de rebliment;

15) «valorització»: qualsevol operació on el resultat principal sigui que el residu serveix a una finalitat útil al substituir a altres materials que d'altra manera s'haurien utilitzat per a complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per a complir aquesta funció, en la instal·lació o en la economia en general. En l'annex II es recull una llista no exhaustiva d'operacions de valorització;

L'article 4, Jerarquia de residus indica:

La següent jerarquia de residus servirà d'ordre de prioritats en la legislació i la política sobre la prevenció i la gestió dels residus:

a) prevenció;

b) preparació per a la reutilització;

c) reciclat;

d) altre tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica;

e) eliminació.

Així aquesta Directiva 2008/98/CE admet la incineració de residus sòlids urbans com operació de valorització energètica de residus, únicament quan la seva eficiència energètica resulti igual o superior al llindar establert utilitzant la fórmula, coneguda com R1, a que fa referencia l'esmentat annex II. En aquest supòsit tal incineració es considerarà com una operació d'eliminació, concretament, la D10 de l'annex I de la Directiva Marc de Residus.

Recentment s'ha aprovat una modificació per tal de recollir les condicions climàtiques locals per tal de calcular aquest càlcul de la R1.

 


Esquema de la gestió de residus 2017