SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Escòries i Cendres

Les escòries són el producte resultant dels materials no combustibles que s’introdueixen en els forns. El procés de recuperació consisteix en:

-          Refredar-los

-          Separació dels materials fèrrics

-          Trasllat a la planta de valorització de VECSA

A la planta de VECSA es separen i recuperen tant materials fèrrics com no fèrrics. El material resultant, després de la seva estabilització, s’empra com material d’obra pública (construcció de carreteres, anivellació de terrenys i terraplenats, o restauració d’àrees degradades per activitats extractives).


CENDRES

Les cendres, també conegudes com a cendres volants, són els residus sòlids que s’obtenen per precipitació electrostàtica, o per captació mecànica, de la pols que acompanya els gasos de combustió.

Actualment es tracten mitjançant gestors autoritzats per part de l’Administració, essent l’ única sortida la seva deposició a l’abocador.

Les cendres són un material del qual s’està estudiant la seva utilització com component de formigons, estudis que es desenvolupen amb una subvenció del CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial) de la Generalitat de Catalunya, atès el potencial ús futur d’aquests materials.