SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Reptes de Futur

Les instal·lacions de SIRUSA van complir 25 anys l'any 2016.

El futur portarà a preparar la planta per afrontar el repte dels propers 20 o 25 anys.

Les nostres instal·lacions, com ja han fet la majoria de les plantes a Europa, s'han d'adaptar a les característiques dels residus a valoritzar energèticament i a les normatives cada cop més exigents.

 
Residus Valoritzables Energèticament

Els recursos materials són finits i tenim la responsabilitat de fer-ne un bon us.

Els residus en 25 anys han canviat. Els motius els trobem en:

  • L'actual extensió i el necessari increment de la recollida selectiva fa que els residus canviïn de característiques físiques i químiques.
  • Per altra part, el tractament de la fracció resta dels residus urbans també aporta una tipologia de residu (fracció rebuig) diferent en composició.

Els residus valoritzables energèticament avui presenten entre altres diferencies, un poder calorífic més alt que anys enrere. Aquesta tendència es consolida.

Les noves instal·lacions hauran de donar resposta a aquests canvis.

 
Increment d'Eficiència Energètica

L'eficiència energètica requerida per aquestes instal·lacions és i serà cada cop més alta. Òbviament l'eficiència de generar electricitat es menor que la de generar energia tèrmica. Un dels reptes serà poder exportar energia tèrmica mitjançant una xarxa.

 
Pla Director

Actualment es treballa en un Pla Director per als propers anys sobre la base d'una planta actualitzada tecnològicament i integrada en el territori.