SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Caldera
Els gasos de combustió arriben a una temperatura de 950 ºC a l'entrada de la caldera de recuperació, que està dotada d'una primera càmera de radiació que refreda els gasos fins a una temperatura de 650 ºC a 700 ºC, així com uns panells convectius (o feixos evaporadors) en els quals hi ha el sobreescalfador i l'economitzador. Tot el sistema està convenientment calculat per obtenir els gasos de sortida a una temperatura d'uns 220 ºC.

Les calderes de recuperació, una per a cada forn, generen vapor sobreescalfat a 36 bars de pressió absoluts i 360 ºC de temperatura.