SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.