SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Turboalternador
Per a la recuperació energètica hi ha instal·lat un conjunt turboalternador de condensació. La potència elèctrica generable, amb un funcionament a plena càrrega dels dos forns, és de 7.400 kW.

El cicle tèrmic es tanca mitjançant el conjunt de motobombes, dipòsits i una planta de desmineralització d'aigua que, convenientment unit mitjançant canonades de vapor condensat d'aigua, dóna lloc a un cicle tancat amb unes pèrdues d'aigua mínimes.

L'energia elèctrica excedent, després del consum propi, s'envia a la xarxa elèctrica, a la qual es connecta automàticament la instal·lació de generació de la planta; així, es produeix la venda contínua dels excedents, que es comptabilitzen en comptadors elèctrics (d'acord amb el sistema de tarifes pla, vall i punta).