SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Descripció del Procés

La planta te dues línies de valorització energètica alimentades des del mateix fossar. 
Recepció

Els residus sòlids urbans arriben a la planta incineradora en camions de recollida de caixa tancada i compactadors de capacitat de càrrega variable entre 10 i 15 tones. A l'entrada de la planta es pesen en una bàscula electrònica que prèvia identificació del camió, i mitjançant targeta, autoritza el pas, alhora que memoritza el pes net a l'objecte de disposar d'informació estadística que permeti la posterior facturació i control.

Els camions, un cop controlats, es dirigeixen a la plataforma de maniobra, basculen la càrrega per caiguda lliure, a l'interior de la fossa d'emmagatzematge de residus.

 
Fossar

La fossa té un volum d'uns 2.000 m3, amb una capacitat d'emmagatzematge aproximada de 850 tones. La fossa es manté en constant depressió, a causa que l'aire de combustió s'aspira de tota la nau, d'aquesta manera s'assegura que cap classe de males olors o pols s'escapi a l'atmosfera.

 
Alimentació als Forns

Per a les tasques generals de transport i moviments interiors d'escombraries a la sitja, així com per a la càrrega de tremuges d'alimentació als forns, es disposen dos ponts grua equipats amb una cullera tipus pop, que permet la càrrega d'uns 2,5 m3 de residus; cada càrrega diposita en la tremuja, aproximadament de 1,2 tones.

El control de la grua s'efectua des de la sala de comandament, controlant la càrrega dels forns mitjançant un monitor que alternativament visiona les tremuges d'entrada de residus als forns.

L'alimentació dels forns s'efectua per abocament directe del contingut a l'interior de les tremuges de càrrega. Un cop introduïts els residus a les tremuges cauen per gravetat a un alimentador (dosificador) de velocitat regulable, d'aquesta manera es controla la carrega als forns.

 
Forn

Ja a l'interior del forn, la combustió té lloc en un forn amb graelles rotatives. Els forns estan dotats de càmeres de combustió i post-combustió, per assegurar la completa incineració dels residus.

Tal com es fixa en la normativa actual, els gasos romanen durant almenys 2 segons, a una temperatura mínima de 850 ºC. Això assegura una combustió òptima i minimitza d'incremats en les escòries.

Hi ha dos cremadors auxiliars de seguretat a la cambra de post-combustió, que es connecten automàticament quan en aquesta cambra la temperatura descendeix dels mínims requerits.

La combustió s'efectua de manera que es garanteix la combustió completa dels gasos de sortida.

A fi d'aconseguir aquestes condicions el forn té instal·lades entrades d'aire de combustió (aire primari) i d'aire secundari, totes dues situades de forma estratègica i en condicions de pressió i temperatura adequades.

 
Tractament dels Òxids de Nitrogen

La formació dels òxids de nitrogen és una conseqüència no desitjada del procés de combustió. La injecció d'amoníac a diverses zones del forn provoca una reacció per la qual aquest compostos (NOx) amb l'esmentat amoníac (NH3) produeixen nitrogen gas (N2).

 
Caldera

Els gasos de combustió arriben a una temperatura de 950 ºC a l'entrada de la caldera de recuperació. La caldera de recuperació està dotada d'una primera càmera de radiació que refreda els gasos fins a una temperatura de 650 ºC a 700 ºC, així com uns panells convectius o feixos evaporadors en els quals se situen a més el sobreescalfador i el economitzador, tot convenientment calculat, obtenint-se en els gasos de sortida a una temperatura d'uns 220 ºC.

Les calderes de recuperació, una per a cada forn, generen vapor sobreescalfat a 36 bars de pressió absoluts i 360 ºC de temperatura.

 
Depuració de Gasos

Un cop alliberada la part més important de l'energia del gasos aquests van a la part de la planta on seran depurats.

S'efectua un tractament de gasos adreçat, de forma resumida, a:

  • Els contaminants àcids com HCl, HF i SO2 són tractats mitjançat un agent alcalí com l'hidròxid de calç.
  • El mercuri i les dioxines i furans són tractats mitjançant carbó actiu.
  • Finalment la pols (les partícules) són capturades mitjançant un filtre de mànigues.

Els gasos un cop depurats són emesos a l' atmosfera amb l'ajuda d'un ventilador de tir forçat i una xemeneia de 50 metres. La xemeneia està formada per dos conductes (un per cada forn) de manera que es manté constant la velocitat de sortida dels gasos, amb independència del nombre de forns que estiguin en funcionament.

 
Cicle Aigua/Vapor. Generació Elèctrica

Per a la recuperació energètica hi ha instal·lat un conjunt turboalternador de condensació. La potència elèctrica generable amb un funcionament a plena càrrega dels dos forns és de 7.400 kW.

El cicle tèrmic es tanca mitjançant el conjunt de motobombes, dipòsits i una planta de desmineralització d'aigua que, convenientment unit mitjançant canonades de vapor de aigua condensat, dóna lloc a un cicle tancat amb unes pèrdues d'aigua mínimes.

L'energia elèctrica excedent es enviada a la xarxa elèctrica a la qual la instal·lació de generació de la planta es connecta automàticament, produint-se la venda contínua d'excedents elèctrics que es comptabilitzen en comptadors d'energia.