SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Alimentació dels Forns
Per a les tasques generals de transport i moviments interiors d'escombraries a la sitja, així com per a la càrrega de tremuges d'alimentació als forns, es disposen dos ponts grua equipats amb una cullera tipus pop, que permet la càrrega d'uns 2,5 m3 de residus; cada càrrega diposita a la tremuja sobre 1,2 tones.

El control de la grua s'efectua des de la sala de comandament, controlant la càrrega dels forns mitjançant un monitor que visiona alternativament les tremuges d'entrada de residus als forns.

L'alimentació dels forns s'efectua per abocament directe del contingut a l'interior de les tremuges de càrrega. Un cop introduïts els residus a les tremuges, cauen per gravetat a un alimentador, dosificador de velocitat regulable, que d'aquesta manera controla la carrega als forns.

 
Forn

Ja a l'interior, la combustió té lloc en un forn amb graelles rotatives. Els forns estan dotats de càmeres de combustió i post-combustió, per assegurar la completa incineració dels residus.

Tal com es fixa en la normativa actual, els gasos romanen durant almenys 2 segons, a una temperatura mínima de 850 ºC. Això assegura una combustió òptima i minimitza el nivell d'incremats en les escòries.

Hi ha dos cremadors auxiliars de seguretat a la cambra de post-combustió, que es connecten automàticament quan en aquesta cambra la temperatura baixa dels mínims requerits.

La combustió s'efectua de manera que es garanteix la destrucció completa dels elements contaminants en els gasos de sortida.

A fi d'aconseguir aquestes condicions, el forn té instal·lades entrades d'aire de combustió, aire primari i d'aire secundari, totes dues situades de forma estratègica i en condicions de pressió i temperatura adequades.