SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Fossa
La fossa té un volum d'uns 2.000 m3, amb una capacitat d'emmagatzematge aproximada de 850 tones. La fossa es manté en constant depressió, ja que l'aire de combustió s'aspira de tota la nau, d'aquesta manera s'assegura que cap classe de males olors o pols s'escapi a l'atmosfera.