SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimecres, 13 de juny del 2018
Guia mediambiental per a proveïdors i subcontractistes de SIRUSA
08f8e9cb734d6dc125cc0a3470d4d2655cbfa2fd

SIRUSA té implantat un Sistema de Gestió Ambiental encaminat a aconseguir un major respecte pel medi ambient en totes les seves activitats. Aquest sistema inclou la comunicació dels requisits aplicables als nostres proveïdors.

 

Requisits generals dels proveïdors de SIRUSA

 • Conèixer i complir la legislació vigent aplicable als seus productes i serveis en matèria ambiental.
 • Facilitar qualsevol informació i documentació que se'ls pot demanar.
 • Si el proveïdor disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental certificat ho ha de posar en coneixement de SIRUSA.
 • Gestionar els residus generats d'acord amb la normativa vigent.
 • Informar sobre els aspectes mediambientals associats al material subministrat.
 • Informar sobre substàncies alternatives més respectuoses amb el medi ambient.
 • Utilitzar de forma racional els recursos naturals, com ara: aigua, energia elèctrica, combustible.
 • Adoptar les mesures necessàries per evitar la contaminació.

Subministradors de productes químics i substàncies perilloses

 • Subministrar únicament productes que compleixin amb els estàndards de seguretat i medi ambient aplicables, donant prioritat i informant sobre les alternatives menys contaminants.
 • Enviar actualitzada la corresponent Fitxa de Seguretat dels productes subministrats.

Serveis de transports

 • Prestar els serveis de transport de materials d'acord amb els requisits establerts per SIRUSA i la normativa vigent en matèria d'emissions dels vehicles.
 • Realitzar una conducció eficient i segura que minimitzi les emissions i el consum i carburant dels seus vehicles.
 • Aplicar, en cas de vessament de substàncies al medi, totes les mesures per mitigar o reduir el risc de contaminació del medi.