SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dijous, 29 de març del 2018
Codi de Conducta i procediment disciplinari
d5bc07205b219a92778b8d18decce2f55fdcee0a

En total hi ha 11 títols, o apartats que despleguen el document. A partir de les disposicions generals, s’expliquen les faltes, infraccions i la seva graduació, les persones responsables, el règim de sancions i l’extinció de la responsabilitat.

Tot seguit, en el títol 6è es desenvolupen les qüestions generals del procediment, la seva ordenació, d’iniciació, desenvolupament i tancament del procediment; el document recull al títol 11, sobre el procediment abreujat, i es clou amb les disposicions finals, com són les garanties dels representants dels treballadors, l’entrada en vigor en el moment de la publicació, la publicitat, les normes d’estil (referit a les qüestions de gènere) i un annex amb 26 punts

El codi dona resposta a l'Art. 31 bis del Codi Penal espanyol (LO 1/2015 de 30 de març) respecte als requisits que han de complir els models d'organització i gestió que compti amb un sistema disciplinari, que sancioni adequadament l'incompliment de les mesures que estableixi el model d'organització i gestió per a la prevenció de delictes, o compliance penal.

El sistema disciplinari no afecta exclusivament als treballadors o empleats, sinó a tota l'organització, persona jurídica, empreses mercantils, empreses públiques, associacions, fundacions o partits polítics,.. en fi: tots els afectats incloent evidentment a directius, òrgans d'administració, socis, col·laboradors i proveïdors de béns o serveis.