SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dijous, 27 de abril del 2023
SIRUSA, compromís amb la prevenció de riscos laborals
a01a0a7cabb4bb50e959c5b061042b6766a4be35

El 28 d'abril es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut al Treball, que reivindica la importància dels programes de prevenció de riscos i el compliment de tots els protocols relatius a la seguretat.

A SIRUSA, l'equip de Prevenció de riscos laborals (PRL) vetlla perquè tot el personal que accedeix a la planta, ja siguin perfils operaris, d'administració o visites, treballin sense perill. Des del departament, durant tot l'any s'organitzen formacions i cursos recordatoris de diferents aspectes de la prevenció. Alguns d'aquests són generals, com de primers auxilis, prevenció de l'assetjament laboral o seguretat viària, però molts d'altres són específics per a posicions laborals concretes: carretons, espais confinats, etc. Així mateix, la plantilla té l'oportunitat de realitzar controls específics de salut, mitjançant revisions mèdiques periòdiques.


La seguretat a la planta

L'estratègia de prevenció de riscos laborals de SIRUSA se sintetitza en dos eixos principals: l'ordre i la neteja. Per al bon funcionament de la planta, és imprescindible que tant les zones de treball com les de pas estiguin lliures d'obstacles, sense residus ni desnivells. L'ordre també fa referència a la necessitat de seguir les instruccions i els protocols: tots els treballs de la planta, tant generals com específics, estan procedimentats mitjançant instruccions tècniques per evitar riscos.

Totes les persones que accedeixen a la planta, siguin treballadores o externes, han de fer servir obligatòriament Equips de Protecció Individual (EPI). Segons la tasca a desenvolupar o l'àrea a accedir, aquests poden variar entre bàsics —casc, armilla reflectant, calçat de protecció— o equips més específics, com ulleres hermètiques, proteccions auditives o pantalles facials.

També cal tenir en compte que a la planta de valorització energètica hi ha circulació constant de camions pesats, d'altres vehicles i de persones a peu. És per això, que és essencial una senyalització adequada i visible dels diferents circuits a tot el perímetre i recorregut. També quan es tracta d'actuacions puntuals que puguin afectar el pas de persones o vehicles, l'equip de PRL s'assegura d'assenyalar correctament la situació.

Tenint en compte tots aquests aspectes, el Pla d'emergències de SIRUSA es revisa constantment per anticipar i evitar tots els riscos que es podrien produir. També es realitzen anualment simulacres d'accidents a la planta: de descàrrega electricitat, d'incendis o de rescat en alçada, en són alguns exemples.