SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Divendres, 28 de juliol del 2023
Publiquem la Memòria de Sostenibilitat SIRUSA 2022
a63b3e751277832a63fe10211f8424c81f7357a3

El Departament de Medi Ambient de SIRUSA publica la Memòria de Sostenibilitat 2022, on es recullen les principals dades relatives que s’analitzen al Pla de Vigilància Ambiental. Es fa seguiment d’aspectes propis de l’activitat de la planta de valorització energètica (PVE), com la recepció de residus i del procés de valorització energètica, i també d’emissions i impacte ambiental de l’activitat. Al final d'aquest article, trobareu el document sencer.

Les principals dades que s’analitzen en aquest informe anual són aquelles relatives a l’activitat pròpia del tractament de valorització energètica (volum i composició dels residus rebuts, la gestió i energia produïda, entre altres) i l’impacte de la planta en el medi ambient, tant amb relació al compliment de la normativa, com per consciència ambiental i responsabilitat empresarial. Totes les dades del document es mostren amb rigor i transparència.

A les dades de recepció de residus, s’observa que l’any passat es va registrar un notable increment dels residus rebuts, malgrat la tendència a la baixa que venia des de l’any 2018.


Tones de residus rebuts:

2018

2019

2020

2021

2022

131.152

129.815

126.151

125.345

135.926Valorització energètica

 

Residus valoritzats (t)

Energia (MW)

Generada

Autoconsumida

Exportada

2022

135.926

57.607

9.999

47.608


De forma periòdica, s’analitza la composició de residus provinents dels diferents municipis per saber si la fracció resta incorpora residus que s’haurien de separar en la recollida selectiva. Aquest procediment s’anomena caracterització.

Mitjana dels residus impropis rebut a la PVE l’any 2022 (%) (comparativa amb l’any 2021).

Fraccions / any

2021

2022

Envasos lleugers

13

16

Matèria orgànica

24

21

Cel·luloses

20

19

Tèxtils

20

22

Fusta no envàs

3

2

Paper/cartró

8

7

Film

6

7

Vidre

7

6


La planta del futur

Actualment, la PVE està immersa en un procés de modernització, que inclou projectes ben diversos, encaminats a descarbonitzar l’activitat. A grans trets, en els propers es canviaran les mànigues catalítiques (aquest canvi permetrà reduir les emissions de diferents gasos), s’instal·larà un pòrtic de radioactivitat per evitar l’entrada de residus que, tot i ser domèstics, puguin haver estat en contacte amb radioactivitat, com articles d’higiene de pacients de radioteràpia. Tanmateix, per l’any 2023 es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica al sostre de la nau de transferència i una petita central eòlica.