SIRUSA
Servei d'Incineració dels Residus Urbans S.A.
Dimarts, 7 de abril del 2020
La Generalitat aporta 45 milions d'euros per millorar la planta de la MANCOMUNITAT operada per SIRUSA
762a74f305440549f95bd4045a67e3ba20f5fe56

El Govern de la Generalitat, en la seva reunió del dimarts 7 d’abril, va aprovar la concessió d’una subvenció de 45 milions d'euros a la MANCOMUNITAT D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. L'ajut suposa el finançament del 59,9% de les actuacions de millora previstes a la planta de valorització energètica.

La MANCOMUNITAT havia demanat la subvenció per millorar la planta l'any 2018 atesos els imminents canvis que les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) (finalment publicats al mes de desembre de 2019) i dins del seu Pla Estratègic 2019-2024. El Pla havia previst una inversió d’uns 75 milions d’Euros. Dels 45 milions que aporta la Generalitat, 35 milions seran amb càrrec al fons de gestió del cànon de residus municipals, i els altres 10 milions a transferències de la Generalitat de Catalunya. La MANCOMUNITAT assumirà mitjançant finançament bancari el 40% de la inversió total, per un total d’uns 30 milions d'euros.

La gestió de residus que es fa a Catalunya està orientada a donar compliment amb la jerarquia europea de residus de la Directiva 2008/98/CE, i no s’aparta dels criteris que marca Europa. En la jerarquia de gestió de residus, la prevenció, la reutilització i la valorització material són les opcions prioritàries de gestió, per darrere hi ha la valorització energètica, però aquesta va per davant de l’abocament dels residus.

La política de gestió de residus s’ha d’orientar a disminuir la generació, aconseguir valoritzar tots aquells materials aprofitables i prioritzar el poder aprofitar l’energia d’aquells residus no valoritzables materialment abans que enviar-los a un abocador.